Chập tôi, con dâu, cháu dâu xúm nhau, cô đổ cho cụ được một chén nước sâm, rồi thay nhau ngồi canh chừng cụ suốt. Lúc trông điểm canh ba, thấy cụ trở mình nhiều lần, bà Tú cả ngồi cạnh ghé tai cụ hỏi khẽ: ,
– Cụ xơi chén. Bà Tú Cả vội soi cây đèn lên mặt chiếc đồng hồ treo tưòng, chế tạo theo kiểu Tây dương, chạy bằng quả tạ, rồi.

Con ơi! về đón mẹ đi!
Tiếp theo tiếng nói của cụ, là những tiếng mê sảng!
Bà Tu Cà vôi goi chong. Mot ngon sâp lôn düdc thâp lên ông Tii Cà càm tay me khe khë lay roi hôi:
– Cu di! Cu thûc hay ngu?
Cu Dôc trân chî trâ ldi bàng. i Ông mai que do cho eu vây!- Bà Tu Câ khë bào tứ đại đỉnh đèo tứ đại đỉnh đèo chong.

Luc này bô~~ con Dïnh Trâm, Dïnh Giai tù nhà khâch chay ruộng bậc thang xuohg, dûng hai bên, vùa lay vùa goi:
– Cu di! ruộng bậc thang Bà di! Xin eu tînh lai! Tînh. Chén que mai xong düdc bung den. Bô~~ con ông Tu Hai, ngücfi dd dàu, ngUdi do que, nhüng bà eu không côn nuôt düdc nüa, que~~ trào câ ra ngoài khan mat. – Cô lë eu sàp vê!- Ông Tu Câ cat tieng nôi, roi nhü hôi y kién moi ngüdi, ông nôi tiêp. – Théo tôi, nên mâc pham phuc cho eu ngay lue này là hdn câ?
Moi ngüdi dông ÿ.

Mot chiée rüdng cô de, sdn son hoa, thiëp vàng düdc mang den, bà Tu Câ càm chia md chiêc khoâ dông, lay ra bô pham phuc mênh phu phu. eu Dôc trân. Dâu con xûm vào mâc cho eu. Xiêm âo düdc vân trüôc, roi dàt eu nam ngay ngan trên bue, tiep do di cho eu dôi tât tràng, dôi hài thêu cùng xô dôi bao tay bàng. Chiêc quat lua nan ngà düdc dàt ngang trên bung. Théo ldi eu dan, tât câ nü trang bàng vàng bac, châu bâu, deu düdc giü lai, không liêm theo. Lúc này, cụ Đốc trấn nằm ngay thẳng trên đệm giữa bục, Cụ vẫn thở nhẹ nhàng.

Mọi ngưòi đứng quanh im lặng ngắm nhìn cụ.

Yên tĩnh lạ lùng, tiếng lách cách của con lắc đồng hồ mù cang chải nghe mù cang chải rõ quá. Bất giác, mọi người cùng ngẩng lên nhìn, kim đồng hồ đã chỉ cuôi giờ Dầnw.

Leave a Comment