Ngồi tại vị trí đầu tàu, bà An Hợp quan sát được cả hai dãy phố Hàng Bông. Đoạn đường từ vườn hoa Đầm xoè đến ngã tư Hàng Trông, Hàng Hài, đã được đặt lại thành một tên chung là phcí.

Để gọi cho chính xác, người dân hay ghép vào tên Hàng Bông những tên phô~~ cũ. Thoạt đầu, máy phát điện bà An Hợp thấy máy phát điện dãy Hàng Bông Lò nhìn sang vườn hoa Đầm xoè chỉ có hai nhà mở cửa hàng. Một nhà bán rượu ty với lá cờ bài mang hai chữ R. A và nhà bác Ba Lân, con bà Hai Em là ngưòi trong họ bên nhà chồng bà An Hợp, mở cửa hàng sửa chữa đồng hồ. Lúc này bác đang cặp ống kính lúp vào ổ mắt phải để ngắm máy chiếc đồng hồ quả quýt.

Triïôc khi giàc Phâp chiem máy hút bụi thành Hà Nôi, câ Kê Chd cô môi minh ông máy hút bụi câ Hàng Ma làm nghe chüa dong ho, mà cüng it viêc. Tù khi Tây, Tàu sang dông, làm không hét viêc, dê cô ngüdi phu giüp ông cô day vài hoc trô.

Sau dây it nam, mây hiêu dong ho làn lüdt khai trUdng tai Hà Nôi. Thoat kÿ thuÿ, tai phô Tràng Tien cô hiêu Tây ban dong ho, müdn hai thd, mot düa tù Phâp sang, mot tù Hong Công den dé süa chüa. Ke den, mot ngüôi Tàu 1 Sài Gôn ra mô hiêu chüa dong ho à Hàng Ngang.

Luc dây ba máy rửa xe ngüdi con máy rửa xe bà Hai Em cüng dâ thành nghê. Ngüdi con câ den làm công cho hiêu Tàu Hàng Ngang, anh thû hai làm thd à hiêu Tây Tràng Tien, sau ra mô cüa hàng riêng tai Hàng. Côn chu Ba Lan, cüôi vd xong lien thuê cüa hàng trUôc vüdn hoa Dam xoè dé hành nghê.

Tù khi giàc Phâp làm chu Hà Nôi, câch xem gid theo kiéu phüdng Tây môi düdc pho bien, bât dàu là viêc dàt dong ho lôn tai mât tien. Không ké nhà thô lôn cô trüôc tien, vào mây nam dàu thê~~ kÿ XX, dong ho lôn dUçfc dàt à ga Hàng Cô, sô Dây Thép (tûc bUu. Qua dàu ngô Hôi Vü, vùa vàn gap chiec xe tay tù trong ngô di ra. Xe cô hai eu li, mot kéo dàng trüôc, mot dày dàng sau. Hai anh eu ly dêu màc dong phuc, dàu dôi non con, âo quàn là tràng, chân bô xà cap dô. Trên xe ngôi chêm chê mot bà dâng dâp phüdng phi, tuôi trac tû tuàn, dê tôc duôi gà, co deo day hat vàng.

Leave a Comment